Przejdź do treści strony
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje jednostki i przedmiot działania

Przedszkole wykonuje swoje zadania poprzez:

 1. Realizację programów wychowawczo - dydaktycznych,
 2. Współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, placówkami systemu opieki i innymi instytucjami,
 3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 4. Różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości dziecka,
 5. Stały kontakt z rodzicami w celu wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,
 6. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz  nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.
 12. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 4. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 5. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 6. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 7. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 8. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt
  z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 9. Umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
 10. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.
Metryczka
 • wytworzono:
  02-09-2015
  przez: Ryszard Reszczyński
 • opublikowano:
  02-09-2015 20:39
  przez: Ryszard Reszczyński
 • zmodyfikowano:
  28-09-2017 20:52
  przez: Ryszard Reszczyński
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkolno-Przdszkolny w Kórnicy
  odwiedzin: 2734
Dane jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
47-300 Kórnica
ul. Główna 2
NIP: 199-00-87-548 REGON: 1602599308
Numer konta: BS Krapkowice 13 8884 0004 2001 0030 4078 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 467 31 08
fax: 77 467 31 08
e-mail: zspkornica@krapkowice.pl